|


Login


Email
Password


Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2567 (รอบวันศุกร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 สอบวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 (เวลาสอบ 09.30-12.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2567 (รอบวันศุกร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 สอบวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 (เวลาสอบ 13.30-16.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2567 (รอบวันเสาร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 สอบวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 (เวลาสอบ 09.30-12.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2567 (รอบวันเสาร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 สอบวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 (เวลาสอบ 13.30-16.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 นั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ