|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561”
ประชาสัมพันธ์ :เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มเติม จำนวน 12 ที่นั่ง (รับเฉพาะประเภท :นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น) สมัครในระบบวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เปิดระบบเวลา08.30น.) ทางศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบกลุ่มอื่นๆ ลงสมัครสอบ

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2561 :: TOEIC Test : No. 8/2018 (Test Date :: August 25, 2018) (ปิดระบบรับสมัครรอบ 2 เนื่องจากจำนวนรับเต็มแล้ว) กรณีเปิดระบบรอบ 2 รับเฉพาะ นศ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น
รอบ2 เปิดระบบ วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 08.30 น :: ผู้สมัครรอบ 2 ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 8 ส.ค. 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 สอบวันที่ 29 กันยายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 9/2018 (Test Date :: September 29, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 10/2018 (Test Date :: October 27, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ