|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561”
ประชาสัมพันธ์ :เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มเติม จำนวน 14 ที่นั่ง (รับเฉพาะประเภท :นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น) สมัครในระบบวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (เปิดระบบเวลา08.30น.) ทางศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบกลุ่มอื่นๆ ลงสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 7/2018 (Test Date :: July 21, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเพิ่ม 14 ที่นั่ง รับเฉพาะ นศ. เท่านั้น) เปิดระบบรอบ 2 วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 08:30 น
:: ผู้สมัครรอบ 2 ต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 8/2018 (Test Date :: August 25, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 สอบวันที่ 29 กันยายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 9/2018 (Test Date :: September 29, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 10/2018 (Test Date :: October 27, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ