|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มเติม (รับเพิ่มจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 :: TOEIC Test : No.1/2019 (Test Date :: January 26, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
รอบที่ 2:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 10-11 มกราคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ::TOEIC Test : No.2/2019 (Test Date :: February 23, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
รอบที่ 2:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2562 ::TOEIC Test : No.3/2019 (Test Date :: March 30, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 สอบวันที่ 27 เมษายน 2562 ::TOEIC Test : No.4/2019 (Test Date :: April 27, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 เมษายน 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ::TOEIC Test : No.5/2019 (Test Date :: May 25, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ::TOEIC Test : No.5/2019 (Test Date :: June 29, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ