|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561”
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มเติม จำนวน 13 ที่นั่ง สมัครในระบบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (เปิดระบบเวลา 08.30 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :: TOEIC Test : No.11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (ปิดระบบรอบ 2 วันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.) เนื่องจากจำนวนรับเต็มแล้ว
:: ผู้สมัครรอบ2ต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ