|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 7 (ประจำเดือน กรกฎาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ::TOEIC Test : No.5/2019 (Test Date :: May 25, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
เปิดสมัครเพิ่มจำนวน 15 ที่นั่ง รับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 :: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ::TOEIC Test : No.5/2019 (Test Date :: June 29, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ::TOEIC Test : No.7/2019 (Test Date :: July 20, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สอบวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ::TOEIC Test : No.8/2019 (Test Date :: August 24, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 สอบวันที่ 28 กันยายน 2562 ::TOEIC Test : No.9/2019 (Test Date :: September 28, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 สอบวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ::TOEIC Test : No.10/2019 (Test Date :: October 26, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สอบวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ::TOEIC Test : No.11/2019 (Test Date :: November 23, 2019) ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ