|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561”
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพิ่มเติม จำนวน 9 ที่นั่ง (รับเฉพาะประเภท : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น) สมัครในระบบวันที่ 11 มิถุนายน 2561 (เปิดระบบเวลา 08.30 น.)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สอบวันที่ 30 มิถุนายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 6/2018 (Test Date :: June 30, 2018) (เปิดระบบรับเพิ่ม9 ที่นั่ง รับเฉพาะนักศึกษา มข. เท่านั้น)
:ผู้สมัครรอบ2ต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ (กรณีเปิดสมัครเพิ่มจะเปิดระบบวันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 08.30น.
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 7/2018 (Test Date :: July 21, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 8/2018 (Test Date :: August 25, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 สอบวันที่ 29 กันยายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 9/2018 (Test Date :: September 29, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 10/2018 (Test Date :: October 27, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ