|


Login


Email
Password


Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2566 (รอบวันศุกร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สอบวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (เวลาสอบ 09.30-12.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2566 (รอบวันศุกร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สอบวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (เวลาสอบ 13.30-16.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2566 (รอบวันเสาร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สอบวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (เวลาสอบ 09.30-12.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2566 (รอบวันเสาร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สอบวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (เวลาสอบ 13.30-16.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ