|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนเมษายน 2561 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561”
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มเติม จำนวน 15 ที่นั่ง สมัครในระบบวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (เปิดระบบเวลา 08.30 น.)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 :::: TOEIC Test : No.5/2018 (Test Date :: May 26, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
ปิดระบบรับสมัครเพิ่ม15ที่นั่ง เนืองจากจำนวนรับเต็มแล้ว ::ผู้สมัครสอบสมัครและชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สอบวันที่ 30 มิถุนายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 6/2018 (Test Date :: June 30, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 7/2018 (Test Date :: July 21, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 8/2018 (Test Date :: August 25, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 สอบวันที่ 29 กันยายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 9/2018 (Test Date :: September 29, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 10/2018 (Test Date :: October 27, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ