|


Login


Email
Password

News

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์
เรื่อง การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC
ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ
แนวปฎิบัติ กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย
หลักฐานในการเข้าห้องสอบที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ และการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สอบมีโลหะในร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือนกันยายน 2561 จัดสอบวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ)
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รับจำนวน 100 ที่นั่ง) “จัดสอบวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561”
ประชาสัมพันธ์ : เปิดระบบรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือนตุลาคม2561 เพิ่มเติม จำนวน 16 ที่นั่ง สมัครในระบบวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (เปิดระบบเวลา 08.30 น.)

Schedule

การสอบ TOEIC ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561 :::: TOEIC Test : No. 10/2018 (Test Date :: October 27, 2018) (ปิดระบบรับสมัครรอบ 2) ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครเนื่องจากจำนวนรับเต็มแล้ว
:: ผู้สมัครรอบ 2 ต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ (กรณีเปิดสมัครรอบ 2 จะเปิดระบบรับสมัครวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น)
การสอบ TOEIC ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 :::: TOEIC Test : No. 11/2018 (Test Date :: November 24, 2018) (เปิดระบบรับสมัครเวลา 08.30 น.)
:: ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น สามารถชำระเงินค่าสอบภายในวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561 ถ้าเลยกำหนดตามปฏิทินการสอบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ