|


Login


Email
Password

การชำระเงิน


อัตราค่าสมัคร  

        1. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,000 บาท
       2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,300 บาท
       3. พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 1,300 บาท
       4. บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,800 บาท (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

 

หมายเหตุ : 1. หลักฐานการชำระเงินทางธนาคารให้ถือเป็นใบเสร็จฉบับสมบูรณ์

                   2. โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และใช้ยืนยันการเข้าสอบ

                   3. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัคร

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น***

 

ผู้สมัครสอบที่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารด้วยตัวเอง สามารถชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

                   ชื่อบัญชี  "การสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ"    

 

                  *ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินตามระยะวันเวลารับสมัครสอบและชำระเงินค่าสอบตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ

         **และ (หากครบจำนวน 100 คน ก่อนวันที่หมดเขตรับสมัครจะปิดรับสมัครทันที)

ในกรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง  30 คน และจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 75 คน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบ TOEIC