|


Login


Email
Password

การชำระเงิน


อัตราค่าสมัคร  

       1. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,000 บาท
       2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,300 บาท
       3. พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 1,300 บาท
       4. บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,800 บาท (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

 

***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น***

 

 

ผู้สมัครสอบที่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารด้วยตัวเอง สามารถชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

                   ชื่อบัญชี  "การสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ"    

 

                  *ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินตามระยะวันเวลารับสมัครสอบและชำระเงินค่าสอบตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ

         ** หมดเขตรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ (หากครบจำนวน 95 คน ก่อนวันที่หมดเขตรับสมัครจะปิดรับสมัครทันที)

ในกรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง  30 คน และจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 75 คน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบ TOEIC