|


Login


Email
Password

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์


** ผู้สอบประเภทนักศึกษา ต้องนำบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันสอบ

บัตรทั้ง 2 ต้องเป็นบัตรในลักษณะสมบูรณ์ มีรูปหน้าชัดเจน และบัตรยังไม่หมดอายุการใช้งานก่อนวันสอบ

 เพื่อนำมายืนยันการใช้สิทธิ์นักศึกษาในวันสอบ  (หากผู้เข้าสอบไม่เตรียมหลักฐานดังกล่าวมาแสดงตน    จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

 

1. นักศึกษาที่ยังมีสถานะภาพปกติและกำลังศึกษาอยู่  กรณีนักศึกษาที่บัตรนักศึกษาหมดอายุ

              -  ให้นักศึกษาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

              -  หรือ กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แต่บัตรใกล้หมดอายุการใช้งาน

แต่ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่ต่ออายุบัตรนักศึกษาให้เนื่องจากใกล้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ให้นักศึกษาขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และต้องประทับตรามหาวิทยาลัย และเป็นฉบับจริง เท่านั้น 

     

 

2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว   สถานะภาพสำเร็จการศึกษา แต่บัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุก่อนวันสอบ TOEIC  สามารถใช้สิทธิ์สอบประเภทนักศึกษาได้