|


Login


Email
Password

ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ


1. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,700 บาท  

    (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานะภาพการเป็นนักศึกษาปกติ และบัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุสามารถใช้สิทธิ์สอบประเภทนักศึกษาได้)


2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมัคร 1,700 บาท (เฉพาะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

3. พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 1,700 บาท

 

4. บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 2,300 บาท (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

หมายเหตุ : 1. หลักฐานการชำระเงินทางธนาคารให้ถือเป็นใบเสร็จฉบับสมบูรณ์

                   2. โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และใช้ยืนยันการเข้าสอบ

                   3. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

***** การใช้สิทธิ์แต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานในการเข้าสอบ ดังนี้

หลักฐานที่ผู้สอบต้องนำมาแสดงในวันสอบ  

(บัตรที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเป็นบัตรที่สมบูรณ์ รูปหน้าแสดงบนบัตรชัดเจน และยังมีอายุการใช้งานได้จริงไม่เป็นบัตรที่หมดอายุการใช้งาน)

       1. ประเภทนักศึกษา   ใช้บัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง

       2. ประเภทบุคคลทั่วไป     ใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง

       3. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ใช้บัตรประชาชน  และบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด

       4. ใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร (ใช้แสดงตนที่โต๊ะลงทะเบียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ)