|


Login


Email
Password

รายละเอียดการสอบ TOEIC


ยินดีต้อนรับสู่ระบบการสมัครจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายละเอียดการสอบ TOEIC

       TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน แบบทดสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

       สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ ที่ต้องการนำผลคะแนนสอบของผู้สมัครงาน โดยองค์กรจะนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครเข้าเรียน การรับสมัครเข้าทำงาน การปรับเงินเดือน การขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบ 2 รูปแบบคือ

       1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
       2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่


       โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ


รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
       ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จำนวน 200 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

       1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 - 495 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการสอบฟัง 45 นาที
       2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 - 495 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการสอบอ่าน เวลา 75 นาที

       โดยการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading)


ผลสอบ TOEIC
       ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

 


หลักฐานที่ผู้สอบต้องนำมาแสดงในวันสอบ
       1. บัตรนักศึกษา (
ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
       2. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
       3. บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
       4. ใบเสร็จชำระเงิน


หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
       - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
       - ใบเสร็จชำระเงิน

             หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร Center for Professional Assessment (Thailand) ผู้สอบสามรถติดต่อสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้า 1 วันก่อนวันสอบได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30 น.   (เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2260-7061

 

*****************************************************************************

 

ระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

********************************************

 

รายละเอียด การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  TOEIC

1. อัตราค่าสมัคร :        1. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ค่าสมัคร  1,000 บาท 

                                    2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ค่าสมัคร  1,300 บาท 

                                    3. พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  ค่าสมัคร  1,300  บาท

                                    4. บุคคลทั่วไป  ค่าสมัคร 1,800  บาท  (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

 

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

หมายเหตุ : 1. หลักฐานการชำระเงินทางธนาคารให้ถือเป็นใบเสร็จฉบับสมบูรณ์

                   2. โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และใช้ยืนยันการเข้าสอบ

                   3. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น***

 

          ผู้สมัครสอบที่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารด้วยตัวเอง สามารถชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

                   ชื่อบัญชี  "การสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ"    -    

          

                  *ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินตามระยะวันเวลารับสมัครสอบและชำระเงินค่าสอบตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ

         ** และ (หากครบจำนวน 100 คน ก่อนวันที่หมดเขตรับสมัครจะปิดรับสมัครทันที)

ในกรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง  30 คน และจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 75 คน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบ TOEIC

 

2. วันเวลาและสถานที่สอบ :   

         - ลงทะเบียนและตรวจหลักฐานก่อนเข้าสอบ        

    เวลา  08.30 - 09.00 น.  (รอบเช้า)

                เวลา  12.30 - 13.00 น.  (รอบบ่าย)  กรณีเปิด 2 สอบ

(ต้องเซ็นชื่อและตรวจหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ)

    หมายเหตุ  “ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 08.15 น. (รอบเช้า)

                     รายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 12.15 น. (รอบบ่าย) กรณีเปิด 2 สอบ

                     เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ”

 

          - เริ่มสอบ        เวลา  09.00 - 12.00-น.  (รอบเช้า)

        เวลา  13.00 - 16.00-น.  (รอบบ่าย)     กรณีเปิด 2 สอบ

                  ห้อง  5408 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ  : 1. การเปิดสอบรอบบ่ายในกรณีที่รอบเช้าผู้สมัครเต็มแล้วเท่านั้น

                   2. วันเวลาสอบ และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลการสอบในแต่ละเดือนของการสอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์เชี่ยวชายด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.043-202239  หรือ website : http://www.huso.kku.ac.th/thai/index.php

(หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

 

3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ ต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ  เพื่อใช้แสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

 1. ประเภทนักศึกษา  ผู้สอบใช้สิทธิ์นักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ดูจากข้อมูลวันหมดอายุของบัตรนักศึกษา)

ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรนักศึกษา (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

3. ใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร

 

2. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้สอบใช้สิทธิ์บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน  หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

3. ใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร

 

3. ประเภทพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้สอบใช้สิทธิ์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

 ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน  หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

3. ใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร

 

4. ประเภทบุคคลทั่วไป  (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่  หรือ Passport  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. ใบเสร็จชำระเงินจากธนาคาร

            3. กรณีใช้บัตรส่วนลดอื่นๆ กรุณาแจ้งหมายเลขบัตรส่วนลดกับทางศูนย์สอบ TOEIC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และแจ้งศูนย์จัดสอบย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนำบัตรส่วนลดมาในวันสอบด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสมัครสอบในประเภทบุคคลทั่วไป

   **หมายเหตุ : “ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 08.15 น. (รอบเช้า)

                        รายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 12.15 น. (รอบบ่าย) เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ”

              ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารการเข้าห้องสอบมาให้ครบตามที่ระบุไว้เพื่อแสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

                   1. บัตรนักศึกษา

                   2. บัตรประชาชน

                   3. กระเป๋าตังค์

 

             สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

                   1. โทรศัพท์มือถือ

                   2. นาฬิกาข้อมือทุกชนิด

       3. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ  (เนื่องจากได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ในห้องสอบแล้ว)

                   4.  พวงกุญแจ   

 

***หมายเหตุ 

              1. กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง  30 คน และจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 75 คน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบ TOEIC โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอให้ผู้สมัครสอบต้องมาติดต่อขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ HS.02 ชั้น 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในระยะเวลาที่ทางคณะฯ กำหนด ในวัน - เวลาราชการ โปรดนำหลักฐานการชำระเงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อติดต่อขอรับเงินค่าสมัครสอบคืน

              2. กรณีผู้สมัครมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งให้คณะฯ ทราบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น

              3. วันเวลาสอบ และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลการสอบในแต่ละเดือนของการสอบ

 

4. การรับผลคะแนนสอบ  ::

           - กรณีมารับด้วยตนเอง  ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ  1  สัปดาห์  กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

                       สถานที่รับผลคะแนนสอบ :: ติดต่อที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ชั้น 3 อาคาร HS.02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสิ้นสุดการสอบ  พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ชำระเงินค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท หลังสอบเสร็จ)