|


Login


Email
Password

วิธีการสมัคร


1. การเข้าสู่ระบบ


การเข้าใช้งานในครั้งแรก
       - หากท่านใดยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานให้เลือก “New Registration”  เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก

การเข้าใช้งานในครั้งถัดไป
       - ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ E-mail และ Password ที่ท่านสมัครไว้ เพื่อ
ใช้งานระบบในครั้งถัดไป

 

หมายเหตุ ** ท่านใดมี User name Password แล้วให้ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร และกดสมัครอีกครั้ง 

ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น


2. กรอกข้อมูลของท่านตามประเภทที่ท่านต้องการสมัครสอบ


3. การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง


4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ : 4.1 หลักฐานการชำระเงินทางธนาคารให้ถือเป็นใบเสร็จฉบับสมบูรณ์

                   4.2 โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และใช้ยืนยันการเข้าสอบ

                   4.3 กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

5. การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากวันที่ชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย 3 วัน โดยการเข้าสู่ระบบ

 


6. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการสอบ


7. การรับผลคะแนน
       - กรณีมารับด้วยตนเอง ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่รับผลคะแนนสอบ :: ติดต่อที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ  ชั้น 3 อาคาร HS.02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสอบเสร็จ พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท)