|


Login


Email
Password

ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 Announcement of name lists for TOEIC test on 26-27 March 2021


สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และท่านใดที่ใช้ธนาคารอื่นๆ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
 
Those who use Siam Commercial Bank will receive a refund on May 7, 2021, and other bank accounts will receive it on May 12, 2021